Anderen tevoorschijn luisteren - Bert Bakker

Binnen de hulpverlening en de zorg is er een overweldigende aandacht voor motiverende gespreksvoering. Deze respectvolle manier van gesprekken voeren en anderen bejegenen verspreidt zich als een olievlek over vrijwel alle mensgerichte beroepen. Sinds het werk van Rogers, dat vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw aan een ware zegetocht begon, was er in hulpverlenersland niet eerder zo breed aandacht voor een gewijzigde manier van werken.
De waarde van motiverende gespreksvoering wordt geleidelijk aan ontdekt door de kerk. Predikanten en vrijwilligers die een training volgden, rapporteren dat gesprekken anders verlopen - minder debat, meer respect en vooral eerder en vaker diepgang en verandering. Luisteren 2.0 is voor de kerk dan ook een baanbrekend boek. Het stelt lezers in staat om in de gesprekken die ze voeren gebruik te maken van inzichten die aantoonbaar leiden tot meer vruchtbare gesprekken.
De inhoud van dit boek heeft in een groot aantal informele gesprekken, trainingen en coachingsgesprekken haar waarde bewezen.
Pastores en vrijwilligers die zich het eerste deel van Luisteren 2.0 eigen maakten, merken dat gesprekken vaker aan diepgang winnen: doordat anders geluisterd wordt, gaan gesprekspartners zich anders uiten. Soms zullen anderen zelfs de ruimte nemen om iets van hun verlangen te onthullen. Het tweede deel van Luisteren 2.0 helpt om zo te luisteren dat de ander zichzelf naar verandering toespreekt - in de richting van de mens die hij zou willen zijn. Zo wordt 'wie de ander mag zijn' letterlijk respectvol tevoorschijn geluisterd.

17,90 €