Ledengedeelte
ANBI, Nieuwsbrieven, financiele overzichten 

Voor vrijwilligers:

Nieuwsbrieven: klik hier

Klik hier voor het vrijwilligersrooster week 29 t/m 40 2018

Algemene gegevens

Rechtsvorm: Stichting Book-Inn

Bezoekadres:  Dalkruid 3, 3892AP Zeewolde

Website: www.Book-Inn.nl

Mailadres: info@book-inn.nl

kvk: 39080033

BTW: NL8108.54.399.B.01.

Bestuur

Het bestuur van de Book-Inn wordt gevormd door leden uit de verschillende kerkgenootschappen in Zeewolde. Elk lid wordt voor een periode van tenminste 3 jaar aangesteld en kan herkozen worden. Vrijwilligers en bestuur zijn niet in dienst en ontvangen geen vaste vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Voorzitter:                 Sjaak Verstraten

Tweede voorzitter:   Ria Dijkstra

Penningmeester:      Arjan Bruinekool

Secretaris:                 Antoinette van Laar

Algemeen lid:            Janet Versprille

                                   Hermien Morrison

                                  Johan Hilboesen

Dagelijks bestuur:    Ria Dijkstra en Carmen van der Kaaden


Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

a. kinderen, jongeren en volwassenen in aanraking te brengen met geloof casu qua hen op te bouwen in het geloof en hen toe te rusten tot christenen die door het woord en daad getuigen van Jezus Christus, meeleven in een kerk of gemeente en betrokken zijn bij de zendingsopdracht van Jezus Christus.  

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. de verkoop van christelijke lectuur in de breedste zin van het woord, met inbegrip van diverse nieuwe media;

b. de verkoop van producten die op wat voor wijze dan ook kunnen ondersteunen;

c. het bieden van een ontmoetingsplaats voor eenieder die daar, om wat voor reden dan ook- behoefte aan heeft;

d. het houden en bevorderen van - op de onderscheiden leeftijdsgroep gerichte- clubs, studiegroepen en dergelijke voor evangelisatie, bijbelstudie en toerusting;

e. het geven van voorlichting over het doel en de arbeid van de stichting;

f. alle overige middelen die naar de Schrift en de wet geoorloofd zijn;

g. het waar mogelijk ondersteunen van geestverwant(e) werk(ers). 

Beleidsplan:

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 Financiële verantwoording: