Algemene gegevens en ANBI

algemene gegevens

Algemene gegevens

Rechtsvorm: Stichting Book-Inn

Bezoekadres:  Dalkruid 3, 3892AP Zeewolde

Website: www.Book-Inn.nl

Mailadres: info@book-inn.nl

kvk: 39080033

BTW: NL8108.54.399.B.01.

Bestuur

Het bestuur van de Book-Inn wordt gevormd door leden uit de verschillende kerkgenootschappen in Zeewolde. Elk lid wordt voor een periode van tenminste 3 jaar aangesteld en kan herkozen worden. Vrijwilligers en bestuur zijn niet in dienst en ontvangen geen vaste vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Voorzitter:                 Sjaak Verstraten

Penningmeester:      Arjan Bruinekool

Secretaris:                 Antoinette van Laar

Algemeen lid:           Hermien Morrison

                                  Johan Hilboesen

Dagelijks bestuur:    Joke van Twillert en Carmen van der Kaaden


Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

a. kinderen, jongeren en volwassenen in aanraking te brengen met geloof casu qua hen op te bouwen in het geloof en hen toe te rusten tot christenen die door het woord en daad getuigen van Jezus Christus, meeleven in een kerk of gemeente en betrokken zijn bij de zendingsopdracht van Jezus Christus.  

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. de verkoop van christelijke lectuur in de breedste zin van het woord, met inbegrip van diverse nieuwe media;

b. de verkoop van producten die op wat voor wijze dan ook kunnen ondersteunen;

c. het bieden van een ontmoetingsplaats voor eenieder die daar, om wat voor reden dan ook- behoefte aan heeft;

d. het houden en bevorderen van - op de onderscheiden leeftijdsgroep gerichte- clubs, studiegroepen en dergelijke voor evangelisatie, bijbelstudie en toerusting;

e. het geven van voorlichting over het doel en de arbeid van de stichting;

f. alle overige middelen die naar de Schrift en de wet geoorloofd zijn;

g. het waar mogelijk ondersteunen van geestverwant(e) werk(ers). 

Beleidsplan:

Beleid Stichting Book-Inn

December 2018-12-20

Stichting Book-Inn

Dalkruid 3

3892AP Zeewolde

Tel.nr 036-5220597

info@book-inn.nl

www.book-inn.nl

Inhoudsopgave:

 • Inleiding
 • Missie en Doelstelling
 • Strategie
 • Huidige situatie
 • Organisatie
 • Bestuur
 • Werknemers
 • Financiën
 • Begroting en jaarcijfers

Inleiding:

Op 7 september 2002 opende Book-Inn na een korte maar intense voorbereiding haar deuren. Het initiatief van enkelen (overigens breed gedragen door alle kerken in Zeewolde) om in Zeewolde een Christelijke boekhandel te willen starten, bleek door velen van harte ondersteund te worden, waardoor deze plannen sneller dan gedacht konden worden gerealiseerd. Inmiddels is gebleken dat steeds meer mensen de winkel weten te vinden en waarderen. Een groot aantal vrijwilligers, afkomstig uit alle (kerkelijke) richtingen, zorgt ervoor dat de winkel groeit.Het winkelpand wordt gehuurd en is gevestigd aan het Dalkruid nummer 3 te Zeewolde, vlak naast het centrale winkelcentrum in Zeewolde, en is daar lid van de winkeliersvereniging. De leiding is in handen van een Dagelijks Bestuur voor de inkoop, roosters en praktische zaken in de winkel en een algemeen bestuur voor de financiën, ondersteuning van het Dagelijks Bestuur, visie en besluitvorming.

Missie en Doelstelling

De stichting heeft ten doel kinderen, jongeren en volwassenen in aanraking te brengen met het geloof casu quo hen op te bouwen in het geloof en hen toe te rusten tot christenen die door woord en daad getuigen van Jezus Christus, meeleven in een kerk of gemeente en betrokken zijn bij de zendingsopdracht van Jezus Christus; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de naam van de stichting 'Book-Inn' is ons tweeledige doel verwoord:

Book:

Opbouwen van het Christelijk geloof d.m.v. het verkopen van o.a. boeken, cd's, dvd's en cadeauartikelen.

Inn:

Wij werken aan een inloopfunctie. De vele vrijwilligers die in de Book-Inn werkzaam zijn, bieden u graag een kopje koffie of thee aan. En als er behoefte is aan een luisterend oor zijn wij altijd bereid om naar het verhaal van de klant te luisteren.

Strategie:

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door

 • De verkoop van Christelijke lectuur in de breedste zin van het woord, door verkoop van diverse nieuwe media en door verkoop van producten die ons doel op wat voor wijze dan ook kunnen ondersteunen.
 • Het bieden van een ontmoetingsplaats aan de grote koffietafel. Welkom voor een ieder die daar, om wat voor reden ook, behoefte aan heeft.
 • Het houden of bevorderen van workshops, clubs, studie, lezingen en dergelijke voor evangelisatie, Bijbelstudie en toerusting.
 • Het geven van voorlichting over het doel en de arbeid van de stichting.
 • Alle andere geoorloofde middelen die naar de schrift der wet geoorloofd zijn.
 • Het waar mogelijk ondersteunen van geestverwant(e) werk(ers).

Huidige situatie

Op dit moment bestaat de stichting ruim 20 jaar. Tot nu toe is het mogelijk geweest om met de verkoop van de producten in de winkel de kosten voor inkoop, onderhoud, activiteiten en promotie te voldoen. We hopen op een betere omzet of meer inkomsten uit giften, erfstelling, legaten of schenkingen om onze missie verder vorm te kunnen geven.

Organisatie

Stichting Book-Inn

Gevestigd aan Dalkruid 3 te Zeewolde

Book-Inn

Dalkruid 3,

3892 AP Zeewolde

+31(0)36-5220597

info@book-inn.nl

www.Book-inn.nl

KvK-nummer: 39080033

Btw-nummer: NL8108.54.399.B.01.

Regiobank: NL83 RBRB 0706312090

Bestuur

Het bestuur van de Book-Inn bestaat uit tenminste 3 leden. We streven ernaar om uit verschillende kerkgemeenschappen in het dorp steeds iemand in het bestuur te hebben.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De functies van penningmeester en secretaris kunnen ook door één persoon worden vervuld. De voorzitter kan geen tweede functie in het bestuur vervullen. Bestuursleden nemen steeds voor 3 jaar zitting in het bestuur. Jaarlijks treed tenminste 1 lid van het bestuur af volgens een door het bestuur gemaakt rooster. Een aftredend lid is terstond herkiesbaar.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of beloning voor haar werkzaamheden.

Zie voor meer informatie de statuten van de stichting onder artikel 5

Bestuursleden d.d. 01-01-2020

Voorzitter: Sjaak Verstraten

Penningmeester: Arjan Bruinekool

Boekhouder: Janet Versprille

Secretaris: Miranda Goudswaard

Algemeen Bestuursleden: Hermien Morrison

Dagelijks bestuur: Joke van Twillert en Carmen van der Kaaden

Werknemers

Werknemers van de stichting zijn vrijwilligers die de bezetting in de winkel voor hun rekening nemen. De vrijwilligers ontvangen hiervoor geen vergoeding. Het rooster voor de vrijwilligers wordt door een van de bestuursleden gemaakt. Vrijwilligers dienen de beginselverklaring van de stichting te onderschrijven. De beginselverklaring is opgenomen in de statuten onder Artikel 2.

Financiën

De inkomsten van de stichting bestaan uit:

 • Verkoop van producten hetzij in de winkel, hetzij via een tijdelijk verkooppunt op bijvoorbeeld een markt, evenement, stand bij een lokale kerkgemeenschap,via online verkoop of op welke andere manier waar mogelijk zonder in strijd te zijn met onze statuten.
 • Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat of schenking krijgt.
 • Vrijwillige bijdragen.
 • Sponsorbijdragen.
 • Gelden verkregen uit toegangsprijs voor bijvoorbeeld workshop of evenement.
 • Op andere wijze te verkrijgen baten.

Begroting en jaarcijfers

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bepaalde financiële gegevens op internet publiceren. De coronacrisis kan ertoe leiden dat een ANBI niet op tijd aan deze publicatieplicht kan voldoen.

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft daarom in een beleidsbesluit goedgekeurd dat een ANBI de termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar verlengd met maximaal vier maanden.

Het bestuur van de Stichting Book-Inn heeft, gelet het bovenstaande, besloten deze geboden termijnverlenging toe te passen voor de Stichting Book-Inn.

Zie verder artikel 4 van de statuten en het jaarverslag. (indien u deze wilt inzien kunt u hiervoor een mailtje sturen via contactformulier. Vermeld uw vraag en uw motivatie)